Assetmanagement

Het project

De boogbrug bij Vianen is sinds 2004 niet meer in gebruik – naast de brug ligt nu de Jan Blankenbruggen, die de nieuwe oeververbinding van de A2 tussen Nieuwegein en Vianen vormt. Rijkswaterstaat heeft daarom opdracht gegeven de brug te laten verwijderen

Onze klant

Onze rol

Voorafgaand aan gunning voor het verwijderen van de brug wilde Rijkswaterstaat graag nog een keer kritisch kijken naar de benodigde vergunningen voor dit werk. Jantien van der Vet heeft daarom een vergunningcheck opgesteld voor het verwijderen van de Boogbrug. Naast een omschrijving van de benodigde vergunningen met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten, is er, op verzoek van Rijkswaterstaat, extra aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Mogelijke fasering van de aanvraag van de vergunningen: welke vergunningen kan Rijkswaterstaat voorafgaand aan de gunning van het werk zelf al aanvragen, welke kunnen pas later?
  • Mogelijkheden van bezwaar en beroep op de vergunningen. Hiervoor is een extra juridische check uitgevoerd door een expert.

Het project

Gebr. Kessel werkt in opdracht van de gemeente Arnhem aan het onderhoud van een aantal kunstwerken. Het gaat hierbij om het vervangen van het wegdek bij drie kunstwerken voor langzaamverkeerroutes - twee fietstraverses en een fietsrotonde. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietsroutes tijdelijk afgesloten.

Gemeente Arnhem heeft aan Gebr. Kessel gevraagd om voor deze werkzaamheden de benodigde vergunningen in beeld te brengen en aan te vragen.

Onze klant

gebr.vankessel.png

Onze rol

Jantien van der Vet heeft voor dit werk een vergunningcheck opgesteld. In deze check zijn alle benodigde vergunningen in kaart gebracht, met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten. Daarnaast is er een stakeholderanalyse op hoofdlijnen gemaakt, waarbij gekeken is naar welke groepen het meeste hinder ondervinden van een tijdelijke sluiting van de langzaamverkeerroutes. Uit de vergunningcheck is gebleken dat voor een van de werken een spoorwegvergunning benodigd is. Jantien heeft deze vergunning aangevraagd namens Gebr. Van Kessel.

Besix Concessions & Assets ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen voor alle fasen van de levenscyclus van infrastructuur. Zij zijn actief binnen publiek-private samenwerkingen én privaat-private samenwerkingen onder een DBFM/BOOT-contract. 

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Nick Vos vervult binnen Besix Concessions & Assets de rol van Assetengineer. Hij werkt aan de 'PPS Verhoging bruggen Albert Kanaal' en de 'standaard werkwijze assetmanagement'.

 

Dynniq is een high-tech en innovatief bedrijf dat geïntegreerde energie- en mobiliteitsoplossingen biedt. Assetmanagement geeft inzicht/stuurmiddel in waarde in de lifecycle en de risico's voor assetowners. In deze hoedanigheid is dit de brug tussen bouw en onderhoud, tussen fix&fail en echt onderhoud.

Onze klant

logo dynniq

Onze rol

Nick Vos heeft voor diverse projecten een bijgedrage geleverd aan de ontwikkeling van Assetmanagement en deze doorontwikkeld vanuit een gestandaardiseerde werkwijze.

Voorbeelden:
- Prestatiecontract Lemmer Delfszijl (http://lemmer-delfzijl.nl/)
- Prestatiecontract Airport Lelystad (https://www.lelystadairport.nl/)
- Prestatieconstract Koning Willem-Alexandertunnel

onderhoudsplan-ipcon

onderhoudsplan


Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos
e-mail

nick vos ipcon onderhoudsplan

Heb jij een complete analyse van het onderhoudscontract en het areaal? Is het onderhoudsplan afgestemd op de juiste doelstellingen? Welke activiteiten zijn noodzakelijk om objecten te onderhouden? Wij geven je middels een onderhoudsplan een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Het onderhoudsplan

Het onderhoudsplan is een plan dat inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. De focus ligt op het geplande onderhoud in diverse fasen:

  • vóór de ontwerpfase: het beheer en onderhoud wordt geregeld in een programma van eisen
  • ontwerpfase: in de uitwerking wordt rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud wordt georganiseerd
  • realisatiefase: hoe is het object gerealiseerd en welke consequenties heeft dat voor het beheer
  • beheerfase: een cyclisch proces van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het object

Een juiste analyse van het contract en areaal is hierbij van groot belang. Wat willen de eigenaren van de objecten daadwerkelijk? Op basis hiervan wordt een meerjarig onderhoudsplan en onderhoudsbegroting opgesteld. Het voornaamste doel van het opstellen van een onderhoudsplan is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en dit onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Een goed onderhoudsplan is essentieel om een object functioneel te onderhouden. Het vormt de basis voor een juiste assetstructuur en organisatie.

Onze aanpak

Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor een optimale beschikbaarheid van assets. Het geeft inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de doelstellingen. Onze experts geven je een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Onze voordelen op een rijtje:

  • Praktische benadering
  • Technische geschoolde experts
  • Ruime ervaring met onderhoudsplannen
  • Eén coördinator als aanspreekpunt

BAM Infra heeft haar kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf: BAM Infra Asset Management. Door te digitaliseren én te investeren in de organisatie en een hoogwaardig Prestatie Meet Systeem, kunnen zij zorg dragen voor de assets die opdrachtgevers aan hen toevertrouwen. Met een integraal, multidisciplinair Asset Management van de infrastructuur, leveren zij toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Gedurende de standaardisatie van BAM Infra Assetmanagement is Nick Vos mede verantwoordelijk voor het inrichten en opstellen van een standaard asset organisatie. Hierdoor kan het potentieel van de asset organisatie gerealiseerd worden. Nick heeft bovendien een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Maximo (OMS), Relatics (IMS) en Sharepoint (DMS).