Technisch Management

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over het water naar Almelo, Hengelo en Enschede. Binnen dit project wordt de vaarweg tussen Delden en Hengelo verruimt tot een diepte van 2.80 meter.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon wordt de inkoop van het project geregeld, het opstellen van de planning, bewaken van de voortgang van de werkzaamheden en zorg gedragen voor de calculaties. 

De Ring wordt rond
Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring van Antwerpen rondgemaakt. Zo komt er een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, die de Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad verbindt. Zo ontstaat er rond Antwerpen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel, een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen. Via het Oosterweelknooppunt en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de dokken, wordt de nieuwe Scheldetunnel aangesloten op de Ring. Het totale project is opgedeeld in meerdere percelen (Lots): Linkeroever (Lot1), Scheldetunnel en Bouwdok (Lot2), Rechteroever (Lot3a en b) en de Verkeers- en Tunneltechnische Installaties (Lot4).

Lot3a – Oosterweelknoop en renovatie Royerssluis
Oosterweelknooppunt - Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. Het knooppunt wordt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd en kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen. De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd.
Royersluis - Als onderdeel van de Oosterweelverbinding dient de oude binnenvaartsluis uit 1907 te worden vervangen. De huidige sluis wordt vervangen door een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder. (bron: Oosterweelverbinding.be)

Onze Klant

rinkonien

Rinkoniên is een combinatie van Boskalis, Mobilis, CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader NV

Onze Rol

Tijdens de tender was Ipcon verantwoordelijk voor de EMVI-begeleidingPeter Mathlener en Tim Braspenning verzorgden, samen met onze partner ConQuest, de EMVI-coördinatie en het schrijven, opmaken en vormgeven van het Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak bestond uit de volgende gunningscriteria:

 1. Projectmanagementplan
 2. Planning en werfinrichting
 3. Transportplan grondafvoer waterwegen
 4. Risicodossier
 5. Projectengineeringsplan

 

Met grondwallen, een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, geluidschermen en geluiddempend asfalt wordt de energieneutrale A16 Rotterdam een van de best ingepaste rijkswegen van Nederland.

Wat gaat er gebeuren?

 • Er komt een nieuwe rijksweg langs de noordoostrand van Rotterdam
 • De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/h
 • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16
 • Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan
 • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg
 • In het Lage Bergse Bos komt een half verdiepte tunnel, onder de Rotte en de Grindweg door
 • Om geluidshinder door verkeer te beperken, wordt op de A16 Rotterdam het geluiddempende asfalt tweelaags zoab fijn gebruikt.
 • Ook komen er geluidschermen en grondwallen
 • De weg wordt zeer goed ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos worden door verschillende overheden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden

In maart 2019 is bouwcombinatie De Groene Boog officieel gestart met de aanleg van de A16 Rotterdam. Aan het einde van 2024 wordt de rijksweg opengesteld voor verkeer. (Bron: 16Rotterdam)

Onze klant

BESIX logo
Als onderdeel van de combinatie 'De Groene Boog', bestaande uit: BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI.

Onze rol

Nick Vos is als maintenance engineer actief op dit project. Als onderdeel van het DBFM-contract is hij betrokken bij de EPCM/MTC-organisatie. Gezamenlijk zorgen zij voor de instandhouding van het bestaande areaal. Daarnaast hebben zij een rol in het opstellen van een betrouwbaar en onderhoudbaar ontwerp. Een soepele overdracht van de bouwer naar onderhouder is van grote toegevoegde waarde. In de exploitatiefase onderhoudt de MTC het areaal gedurende een 20 jaar.

 

Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring van Antwerpen rondgemaakt. Zo komt er een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, die de Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad verbindt. Zo ontstaat er rond Antwerpen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel, een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen. Via het Oosterweelknooppunt en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de dokken, wordt de nieuwe Scheldetunnel aangesloten op de Ring. Het totale project is opgedeeld in meerdere percelen (Lots): Linkeroever (Lot1), Scheldetunnel en Bouwdok (Lot2), Rechteroever (Lot3a en b) en de Verkeers- en Tunneltechnische Installaties (Lot4).

Lot2 – Scheldetunnel en Bouwdok Zeebrugge
De Scheldetunnel is in totaal 1,8 km lang. Er komen drie rijstroken in elke richting voor wegverkeer en een aparte fietskoker van 6 meter breed. Aan het huidige Sint-Annaknooppunt op Linkeroever zal de Scheldetunnel tussen het Sint-Annabos en het natuurgebied Blokkersdijk onder de Schelde duiken. Op Rechteroever komt de tunnel boven ter hoogte van het Noordkasteel. (bron: Oosterweelverbinding.be)

Onze Klant

rinkonien

Onze Rol

Voor het aanbestedingstraject ‘Oosterweelverbinding – Scheldetunnel en Bouwdok Zeebrugge’ schreven Peter en Tim – namens Ipcon – het onderdeel Raakvlakkenmanagement voor het EMVI-plan. Hiervoor hebben zij twee Plannen van Aanpak opgesteld:

 • ‘Beheersing van de raakvlakken met de ‘oosterweel-verbinding – infrastructuurwerken linkeroever’, de werken voor de opdracht ‘oosterweelverbinding – rechteroever perceel 3a’ en opdrachtnemers van externe partijen’
 • ‘Beheersing van de raakvlakken met de opdracht ‘oosterweel-verbinding – verkeers‐ en tunneltechnische installaties’.

In meerdere sessies met de klant hebben zij de winstrategie bepaald en verdieping op dit criterium gezocht. Zij hebben de projectspecifieke aanpak ontwikkeld en hiervoor de documenten en werkprocessen opgezet. Uiteindelijk zijn deze opgenomen in het definitieve plan van aanpak en de aanbieding.

Criteria

 • Raakvlakkenmanagement

 

Op de projecten Windpark Hogezandse Polder en Nieuwe Waterweg, heeft Eneco alle windactiviteiten in beheer op dit project. De windmolens hebben een vermogen van 3,4 Megawatt, dus het park heeft een totaal vermogen van 30,4 megawatt. Hiermee wordt een jaarlijkse opbrengst van zo'n 105.000.000 kWh per jaar verwacht, dat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van zo'n 35.000 huishoudens.

Eind april 2018 begint Eneco met de aanleg van het windpark. Momenteel zijn er heiwerkzaamheden voor de fundering van de turbines. De aanleg van de toegangswegen is bijna voltooid. Eneco verwacht dat de windmolens ergens in het eerste kwartaal van 2019 kunnen draaien. (Bron: AD)

Onze rol

Wouter Eijgelsheim is als projectorganisator actief op dit project.

De Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio, wat goed voor de werkgelegenheid is. Met de komst van de sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis Terneuzen. (Bron: https://nieuwesluisterneuzen.eu/).

Onze klant

bam logo


Onze rol

Theo Freijser is als projectorganisator actief op dit project. 

Het water in de haven van Zevenbergen keert terug. Met een wandelpromenade, terrassen en aanlegsteigers voor kleine bootjes komt er ook weer meer sfeer in het centrum. Daarnaast wordt de Markt heringericht, met ruim baan voor terrassen en evenementen. Bij de Markt komen bovendien nieuwe woningen en een supermarkt met parkeergarage, in het project Molenstraat. (Bron: Centrumontwikkeling Zevenbergen)

Onze klant

Combinatie Strukton Civiel Zuid - Van den Herik

Onze rol

Arjan Rietra is als ontwerpleider infrastructuur en riolering, coördinator verleggen kabels en leidingen en senior werkvoorbereider infrastructuur actief op dit project.

 

De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen en de stad krijgt steeds meer bezoekers. Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg komen opstoppingen voor en er ontstaat steeds vaker vertraging op de wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, bedrijventerreinen en wijken te bereiken. In de toekomst wordt het alleen maar drukker. Het plan van de 'Aanpak Ring Zuid' is dan ook gemaakt voor de lange termijn. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken. (Bron: aanpakringzuid.nl)

In opdracht van 'Aanpak Ring Zuid' verzorgt Combinatie Herepoort het ontwerp en de realisatie van de ombouw van de zuidelijke ringweg om Groningen.

Onze klant

combinatie herepoort aanpak ring zuid

Onze rol

Namens Ipcon zijn er vijf personen actief op de Aanpak Ring Zuid: Tom Huis in ’t Veld als Werkvoorbereider, Sjaak Verhoef als Manager Technische Installaties, Mark Huisman als Senior Werkvoorbereider Civiel, Bert de Wolde als Adviseur SE en IM en Jannis van Kerkhoven als Manager Beheer en Instandhouding (Assetmanager). 

Projectorganisatie Uithoflijn is ontstaan in 2012 in opdracht van Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht. Sinds 1 januari 2015 is de projectorganisatie een samenwerkingsverband van provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Eigen projectmedewerkers en medewerkers van gemeente en provincie Utrecht, werken daarbij samen met uiteenlopende partners als de projectorganisatie Stationsgebied Utrecht, ProRail, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Een goede bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof is essentieel; De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en de concurrentiepositie van de regio Utrecht en heel het land.

Lees hier de blog over een projectbezoek aan de Uithoflijn.

Onze Klant

logo bam


Onze Rol

Nick Vos is als Asset Coördinator actief op dit project. Om bij definitieve oplevering en overdracht een kwalitatief goede situatie te hebben, eist de opdrachtgever van de opdrachtnemer gedegen en efficiënt beheer van gerede onderdelen tot aan definitieve oplevering en overdracht. Het is van grote waarde om inzichtelijk te krijgen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit alles wordt samengevoegd in het onderhoudsplan. Voor iedere onderhoudsactie uit het onderhoudsadvies wordt bekeken of deze voor het einde van het testbedrijf dient plaats te vinden. Op basis van de analyses uit het contract en de technische analyse in de FMECA & RAMS, wordt er een onderhoudsplan gedurende de testfase opgesteld.

Hans Schoolmeesters is op de Uithoflijn verantwoordelijk voor het betonherstel en -afwerking en als toezichthouder en uitvoerder verantwoordelijk voor de onderdoorgang Uppsalalaan en schade tracé deel D.

Hollandia Services is verantwoordelijk voor de uitvoering van het planbare en niet-planbare onderhoud aan de mechanische en hydraulische installatiedelen van de provinciale bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland.

Onze klant

hollandia logo ipcon

Onze rol

Nick Vos stelde een jaarplan op voor de uitvoering van het onderhoud aan deze provinciale bruggen en sluizen.

De Wilhelminasluis (1904) wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De afmetingen en de vorm (komsluis) voldoen niet aan de eisen van de moderne beroepsvaart. De provincie Noord-Holland vervangt de sluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Qua afmeting wordt de sluis langer, breder en dieper (156 x 14 x 4,7 meter) zodat binnenvaartschepen van CEMT klasse Va (maximaal 110 x 11,4 x 4,2 meter) de sluis makkelijker kunnen passeren. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst efficiënter waardoor de wachttijd voor wegverkeer korter wordt. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en daarmee een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

ONZE KLANT

logo heijmans 1

ONZE ROL

Peter Mathlener vervult op dit project de rol van senior projectcoördinator en ontwerpleider.