Projectbeheersing

Rijkswaterstaat heeft gezien dat momentum ontstaat en initiatieven weer ontplooid worden op het gebied van Duurzame Energie uit Water. Als beheerder van de Rijkswateren wil Rijkswaterstaat klaar zijn voor vragen uit de markt en wil proactief mee kunnen werken aan de verduurzaming van Nederland.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Marcel Bruggers heeft als programmasecretaris de kennis- en innovatiebehoefte geïnventariseerd en een plan van aanpak opgesteld voor het kennis- en innovatieprogramma Water en Energie. Bovenden heeft hij gezorgd voor de afstemming tussen Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares. Tenslotte heeft Marcel een analyse gemaakt van specifieke locaties, kunstwerken en toepasbare energietechnologieën die de scheepvaartcorridor Rotterdam – Antwerpen kunnen verduurzamen op het gebied van energieopslag en –opwekking.

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken zij aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Hierbij richten zij zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Deltares software is speciaal ontworpen voor commercieel advies, operationele systemen, fundamenteel en toegepast onderzoek. (bron: www. deltares.nl)

Onze klant

logo deltares

Onze rol

Marcel Bruggers was verantwoordelijk voor de marktbenadering en positionering van Deltares Software.

De Nederlandse watersector staat voor de opgave om in een snel veranderende omgeving haar informatievoorziening te transformeren en klaar te maken voor de toekomst. Alle partijen in de waterwereld moeten steeds intensiever met elkaar, andere overheden en private partijen samenwerken. Dat kan alleen als informatie en kennis gestandaardiseerd en betrouwbaar voor iedereen beschikbaar is. De Digitale Delta is het open platform voor het aanbieden en vinden van relevante data voor het waterbeheer in Nederland. (bron: www.digitaldelta.nu)

Onze klant

logo digitale delta

Onze rol

Marcel Bruggers was binnen de Digitale Delta verantwoordelijk voor de strategische planvorming.

Het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De eerste maatregel is een zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. Daarnaast wordt er een hoogwatergeul aangelegd: het Reevediep. Dit is een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Naast de verbetering van de waterveiligheid wordt ook de ruimtelijke kwaliteit meegenomen. De natuurwaarden van vijf uiterwaarden worden namelijk versterkt.

De komst van het Reevediep zorgt ook voor een grote verandering van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast de waterveiligheidsmaatregelen die worden genomen wordt in het gebied ook driehonderdvijftig hectare nieuwe delta-natuur verwezenlijkt. De bewoners van Kampen worden blij gemaakt met nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Ook wordt er een vaargeul voor recreatievaart verschaft en wordt er op een klimaatdijk ruimte gemaakt. In de toekomst wordt daar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe woonwijk voor Kampen gebouwd.

Onze klant

Logo Isala Delta

Onze rol

Sinds november 2015 is Jacko Dekker, partner van Ipcon, werkzaam als Risico-analist op het project van Isala Delta. Jacko voert verschillende taken uit binnen dit project. Hij organiseert risico-inventarisatiesessies per werkpakket, schuift gevraagd maar ook ongevraagd aan bij overleggen om risico’s te identificeren, houdt risico-dossiers up-to-date door middel van individuele gesprekken met werkpakket eigenaren en draagt beheersmaatregelen aan. Ook jaagt hij aan op het op tijd uitvoeren van die beheersmaatregelen.

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de RISMAN methode. Dit is een instrument waarmee je een risicoanalyse uit kunt voeren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de RISMAN methode en er wordt gekeken naar diverse invalshoeken dan kunnen de risico’s op een systematische wijze inzichtelijk worden gemaakt.

Onder het project Vaarwegen A ON IJssel en Twentekanalen - van Rijkswaterstaat - vallen meerdere projecten op het gebied van beweegbare spoor- en verkeersbruggen, wegen, sluizen, gemalen, rivieren en oevers.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als operationeel technisch manager actief voor Rijkswaterstaat op de Vaarwegen A ON. 

Zeeland Seaports omvat twee havens: de haven van Vlissingen en de haven van Terneuzen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. Het programma Nautisch Management Integratie van Zeeland Seaports houdt zich onder andere bezig met grensoverschrijdende publiek private samenwerking (PPS) voor de integratie van het nautisch scheepvaart management tussen Zeeland en Vlaanderen. 

Onze klant

zeeland seaports logo720x360 620x310

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is projectleider op dit project en is namens Havenbedrijf Zeeland verantwoordelijk voor de tactische uitwerking van de integratie van het Nautisch Scheepvaart Management tussen Zeeland en Vlaanderen. Bovendien is hij betrokken bij de voorbereiding op de fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Met het project Vaarwegen A WNZ - van Rijkswaterstaat - wordt vast onderhoud en klein variabel onderhoud in de provincie Zuid Holland verzorgd. Hieronder vallen onder andere beweegbare bruggen, oevers en vaarwegen, maar ook meerdere projecten met betrekking tot achterstallig onderhoud van de Haringvlietbrug, van Brienenoordbrug en Spijkernissebrug.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als technisch manager actief voor Rijkswaterstaat op de Vaarwegen A WNZ. Hij geeft leiding aan een team van technische adviseurs en veiligheidsadviseurs in de voorbereiding- en realisatie van activiteiten van het vast en variabel onderhoud, als mede verschillende programma’s.

Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal. Om meer en grotere schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, worden er diverse maatregelen genomen. Ten eerste wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een 3e kolk (het gedeelte tussen 2 sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein. Bovendien worden voorhavens en extra ligplaatsen aangelegd, wordt de sluisbediening naar de witte sluiswachterswoningen verplaatst en worden aansluiten wegen aangepast. Tenslotte zal de groenstrook langs het Lekkanaal heringericht en uitgebreid worden.

beatrixsluis nieuwegein ipcon 1 web

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2016 Adviseur Relatics op dit project.

De oeverwanden van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland in 2017 werkzaamheden uit aan de oevers van het Merwedekanaal in de gemeenten Giessenlanden en Zederik. Het is de bedoeling dat de nieuwe oevers 100 jaar meegaan. Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden, en ze zorgen ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt. (bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

Hakkers 700x700 700x270

Onze rol

Mark Baeten is - namens Ipcon - verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van Relatics en het maken van een model aan de hand van de besproken processen. Hierin zijn de VSE, VSP en EMVI-beloften opgenomen, waarbij middels Verificate & Validatie en risico's een totaaloverzicht ontstaat.

 

Het project 'Aberdeen Offshore Wind Farm' bestaat uit het plaatsen van elf windturbines met een toegestane capaciteit tot 100 MW. Het contract omvat alle offshore-elementen van het windpark, met uitzondering van de levering van windturbines. De strategie van het project is erop gericht te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: uitbreiding van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project heeft betrekking op de ontwikkeling van het opwekken van hernieuwbare energie als gevolg van klimaatverandering en een toenemend energieverbruik. (Bron: Boskalis)

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was actief als Project Compliance Coördinator. In deze rol was hij verantwoordelijk voor Systems Engineering, eisenmanagement en de implementatie (en gebruik) van Relatics.

Binnen een meerjarenprogramma voor het onderhoud van het Schagerkoggekanaal, gelegen in de kop van Noord-Holland, is een oevervangingsproject opgenomen. De Beens Groep heeft de verantwoordelijkheid voor het vervangen van de oevers, die over hun levensduur heen zijn, over een lengte van ca. 13 km.

Onze Klant

beens groep logo

Onze Rol

Wilbert den Boer en Bert de Wolde zijn namens Ipcon actief op dit project. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de implementatie van het Verificatie- en Validatieproces en leveren de kennis en kunde voor Relatics.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door station Amsterdam Zuid uit te breiden en dit stationsgebied opnieuw in te richten. Bovendien wordt de A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van 4 naar 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten De Nieuwe en Amstel worden aangepast. Zuidasdok wordt gerealiseerd door aannemerscombinatie ZuidPlus, een combinatie van de bedrijven Fluor, Heijmans en HOCHTIEF.

Onze Klant

zuidasdok logo

Onze Rol

Wilbert den Boer en Mark Baeten verzorgen, met behulp van Relatics, de ondersteuning van het Dialoog-proces voor de Zuidasdok. Daarnaast ontwikkelen, bouwen en implementeren ze de functionaliteit voor het vastleggen van wijzigingen (VCW/VTW) en systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Ten slotte migreren en importeren ze data uit externe systemen en ontwikkelen ze rapportages met behulp van Altova StyleVision. Marcel Hoogsteder heeft het EMVI-plan met betrekking tot omgevingsmanagement opgesteld.

Het sluizencomplex Zeetoegang IJmond (kortweg ZTY) bestaat uit meerdere sluizen, waarvan de Noordersluis voorziet in de toegang van zeeschepen tot het Amsterdamse havengebied. De Noordersluis is gerealiseerd in 1929 en is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet vanaf 2019 ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de beschikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren en de economie te stimuleren. Het sluizencomplex is daarbij een primaire waterkering en de nieuwe sluis maakt daar onderdeel van uit. Er wordt een nieuwe getij-onafhankelijke zeesluis gerealiseerd van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter(-NAP) diep.

zeetoegang ijmond ipcon relatics 1 web

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2014 adviseur Relatics op dit project.

Omdat de wachttijden te lang zijn, de sluis te klein is en één sluis op zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten, breidt Rijkswaterstaat het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluis. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluis zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

sluis eefde rijkswaterstaat ipcon web 1

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2013 adviseur Relatics op dit project.

Grote binnenvaartschepen passen momenteel niet door de keerschutsluis Limmel bij Maastricht. Om het Julianakanaal beter toegankelijk te maken, vervangt Rijkswaterstaat de 80 jaar oude sluis. De Maasroute wordt zo een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa. Tegelijkertijd wordt een nieuwe en veiligere brug voor auto- en fietsverkeer gebouwd. De nieuwe keersluis krijgt 2 cilindrische torens en een stalen hefdeur. Op 18m afstand van de keersluis komt de nieuwe brug. De brug bestaat uit 2 rijbanen voor wegverkeer en een tweezijdig vrijliggend fietspad aan de buitenzijde.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2013 adviseur van Relatics op dit project.

De gemeente Amsterdam heeft het afbouwcontract van de Noord/Zuidlijn, ook wel TT&A contract (Transporttechniek en Afbouw) genoemd, gegund aan VIA. VIA is sinds 19 september 2011 betrokken bij het Noord/Zuidlijn project en in oktober 2012 begonnen met de eerste uitvoerende werkzaamheden. Naar verwachting zal de metrolijn in halverwege 2018 in gebruik worden genomen.

Dit project kan niet succesvol zijn zonder een goede samenwerking met onder andere onderaannemers, leveranciers, ZZP-ers en adviseurs.

Onze klant

logo via noordzuid

VIA NoordZuidlijn is een handelsnaam van Visser & Smit Bouw

Onze rol

Ipcon draagt aan dit project bij in de rol van procescoördinator. Mark Baeten vervult een ondersteunende, coördinerende en adviserende rol voor teamleden van het Keur- en Testteam met betrekking tot projectinformatie. Deze projectinformatie wordt door Ipcon vastgelegd in het informatiesysteem (Relatics). Tevens is invulling gegeven aan de rol van System Engineer. Sjaak Verhoef was als dit project actief als Strategisch Adviseur.

Als een van de grootste technische dienstverleners is Engie - voorheen Cofely - huisinstallateur voor Shell in Amsterdam.

Onze klant

logo engie web

Onze rol

Monique ondersteunt de projectleiders in het plannen van de projecten. Zij maakt analyses, signaleert bedreigingen en maakt middels resourceplanningen de benodigde personele bezetting inzichtelijk. Op dit project werkt zij met de planningstool Primavera.

In de periode tussen 25 mei en 15 juni 2015 heeft aannemer Versluys & Zoon BV in opdracht van de Provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan de N228. De werkzaamheden bestonden uit het frezen van asfaltlagen, het aanbrengen van een asfaltbewapening ter versterking van de weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag van geluidreducerend asfalt. Ook de bermen zijn aangepakt en plaatselijk voorzien van nieuwe bermverharding.

Onze Klant

logo versluys en zn

Onze Rol

Wilbert den Boer en Mark Baeten hebben - namens Ipcon - invulling gegeven aan systems engineering, zowel tijdens de aanbesteding als de uitvoering van het groot onderhoud aan de N228. Daarbij hebben ze tevens, met behulp van Relatics, een tool ontwikkeld voor het vastleggen van verificaties en het genereren van verificatieplannen en -rapporten.

Sinds november 2007 is Istimewa Elektro onderdeel van Stork Technical Services. Met circa 14.700 medewerkers is Stork Technical Services een wereldwijde speler op het gebied van Asset Integrity Management met de focus op de chemische-, olie & gas- en energiesectoren, naast andere sectoren zoals metaal, farmaceutica, food enz. Van concept tot en met uitvoering, Stork Technical Services helpt haar klanten bij het verlagen van de risico’s, het garanderen van veiligheid en het verbeteren van de milieuprestaties.

Om een betere en succesvollere ondersteuning te bieden voor de steeds complexer wordende systemen en projecten, wordt gebruik gemaakt van de software tool Relatics.

Onze klant

logo istimewa

Onze rol

Mark heeft namens Ipcon de bestaande projectomgeving uitgebreid met een functionaliteit voor technische vragen. Bovendien heeft hij een klantspecifieke risicomodule ontwikkeld ten behoeve van het verlagen van de risico’s bij hun klanten en projecten.

Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere staan regelmatig files. Om deze files te verminderen wordt het wegennet uitgebreid. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee ook de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De 63 kilometer autosnelweg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere krijgt een metamorfose door onder meer de bouw van 2 tunnels, een eco-aquaduct en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten. Met een investering van ruim 4 miljard wordt de centrale verkeersader van de Noordvleugel klaargemaakt voor de toekomst. Behalve het uitbreiden van de capaciteit, verbeteren we de leefbaarheid langs de snelwegen. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het geluid van verkeer op de rijkswegen na de realisatie voor 95% van de omliggende woningen af.

ipcon schiphol amsterdam almere   ipcon schiphol amsterdam almere 1 web

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon vervullen Wilbert, Marcel, Peter, Sjaak en Mark diverse rollen binnen dit omvangrijke project. Zijn zijn actief binnen het omgevings- en informatiemanagement. Deze functies worden in samenwerking met Tracé, raamcontractant van Rijkswaterstaat (RWS) voor het project Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA), ingevuld.

Rijkswaterstaat is van plan om op grote projecten COINS voor te schrijven als standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever (Rijkswaterstaat) en opdrachtnemer (ingenieursbureau's, aannemers en toeleveranciers). Software die de COINS standaard ondersteunt, is echter nog nauwelijks beschikbaar. Hierdoor ontstaat het risico dat de standaard niet gebruikt wordt, of zelfs niet gebruikt kàn worden. 

Onze klant

logo coins web

Onze rol

Bert de Wolde doet onderzoek naar de vraag welke functionele behoefte er bestaat voor software, voor uitwisseling via de COINS systematiek, bij opdrachtnemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus.

Het kanaal Gent-Terneuzen is de hoofdtransportas tussen enerzijds de Westerschelde en anderzijds de handelshavens Terneuzen, Sas van Gent en Gent (België). Het kanaal vervult een belangrijke handelsfunctie. Naar verwachting neemt het scheepvaartverkeer de komende jaren alleen maar toe. Om de kwaliteit te waarborgen, realiseert FL Liebregts het achterstallige onderhoud aan de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen.

Onze klant

logo fl liebregts

Onze rol

Wilbert den Boer heeft namens Ipcon een Relatics-toepassing gemaakt, waarin FL Liebregts de verificatie van contracteisen eenduidig kan vastleggen en kan ontsluiten naar de opdrachtgever.

In Midden-Nederland werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Hiertoe is het programma VERDER gestart. Een van de pijlers van het programma is Regionaal Verkeersmanagement (RVM). Het programma bestaat uit maatregelen die het verkeer in Midden-Nederland zo regelen, dat meer voertuigen gebruik kunnen maken van de weg én de doorstroming verbetert. Verkeersmanagement bestaat vooral uit ICT-toepassingen die informatie over het verkeer inwinnen en analyseren. Voor de aanbesteding van deze ICT-toepassingen was 5Consultancy inhoudelijk verantwoordelijk voor de vraagspecificatie.

5Consultancy heeft Ipcon ingeschakeld om het opstellen van de vraagspecificaties te ondersteunen met Relatics-toepassingen.

De Twentekanalen worden - tussen de IJssel en sluis Eefde en het Twentse deel van het kanaal (tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo) - verdiept en verbreed. Omdat het voor grotere schepen (klasse Va) mogelijk is om met meer goederen de havens en bedrijven langs de kanalen te bereiken, kan de regio zich economisch doorontwikkelen. Bovendien wordt gedurende de verruiming van de Twentekanalen, het uitgestelde onderhoud aan de oevers uitgevoerd. Dit onderhoud was uitgesteld, omdat het kostenefficiënter is om dit tegelijkertijd met de verruiming van de kanalen doen.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon zijn Bert de Wolde en Mark Baeten actief op dit project. Zij hebben de Relatics-template voor het project Twentekanalen fase 2 uitgebreid met een module voor Risicomanagement.

Dit project in Borssele betreft de aanleg van twee 67 km lange exportkabels. Het kabelsysteem gaat de offshore-windparken (Borssele 3 en 4) in het Windenergiegebied Borssele verbinden met het TenneT-landnet. Daarnaast wordt een 7 km lange kabelverbinding aangelegd tussen de offshore-stations Borssele Alpha en Borssele Beta.

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was actief als Systems Engineer tijdens de tender en betrokken als adviseur SE en Relatics tijdens de opstartfase van dit project. 

Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld. Vanuit het zuiden houdt de A4 nu op bij de aansluiting Halsteren. Vanuit het noorden houdt de A29 nu op bij de aansluiting Dinteloord. Vanaf deze locaties is gestart met het werk.

De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. Er komen 3 knooppunten, 10 kunstwerken (waaronder een aquaduct) en diverse parallelwegen en geluidsschermen. De openstelling van deze 15 kilometer lange snelweg staat gepland in maart 2015, waarna het werk medio 2015 opgeleverd wordt. Het betreft een Design & Construct project. (Bron: Boskalis)

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was als Adviseur Systems Engineering actief op dit project. Hij had een adviserende rol in het aantonen van klanteisen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase.