Tenderadvies

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.
Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Peter Mathlener is op het project Theemswegtracé actief als omgevingsmanager. In zijn rol als omgevingsmanager is hij verantwoordelijk voor het team 'omgeving' en de conditioneringsaspecten; vergunningen, kabels- & leidingen, ecologie, communicatie en stakeholdermanagement.

 

In Oudenbosch wordt - middels aanpassingen aan de doorgaande route door het centrum - hard gewerkt aan de verbetering van de verkeerssituatie in het centrum. Het uitgangspunt is dat de weg rustiger wordt en de veiligheid, voor met name fietsers, aanzienlijk wordt vergroot. Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch verdwijnt veel doorgaand (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Voorwaarde voor de aanleg van de zuidelijke omleiding voor de Provincie was dat op de huidige doorgaande route maatregelen genomen worden om het doorgaande (vracht)autoverkeer verder te beperken. Zo wordt niet alleen intensiever gebruik gemaakt van de zuidelijke omleiding, maar verbetert ook de veiligheid en de leefbaarheid langs de doorgaande route. (bron: http://www.doorgaanderouteoudenbosch.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Namens Ipcon heeft Peter Mathlener als omgevingsmanager meegewerkt aan de BVP-tender voor de Doorgaande Route Oudenbosch.

 

De provincie Zuid-Holland start begin 2017 met de oeververvanging. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2019 afgerond. Het gaat om delen van de westelijke oever langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Boskoop. Voor het beter benutten van de vaarwegen wordt de Gouwe ter hoogte van de oevers verdiept. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de bestaande oeverconstructie vervangen wordt door verankerde damwanden. De nieuwe damwanden zijn dieper, gaan langer mee en zijn onderhoudsarm. Bovendien beschermen ze de tuin en kade en voorkomen het mogelijk wegspoelen van grond (bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

beens groep logo

Onze rol

Voor het aanbestedingstraject ‘Oeververvanging Gouwe’ schreven André en Corné - namens Ipcon - het EMVI-plan. In een sessie bij aanvang van het tendertraject is onder leiding van Ipcon met het volledige tenderteam de winstrategie bepaald. Op basis hiervan is het definitieve plan van aanpak opgesteld en de aanbieding gedaan. Ipcon was tijdens de tender verantwoordelijk voor de kwalitatieve documenten in de vorm van een plan van aanpak, dat bestond uit de volgende twee onderdelen: 'aanpak omgevingsmanagement' en 'risicobeheersing van bodemvreemde objecten'.

Wij werken aan diverse projecten aan de coördinatie van tenderprojecten. Voor onze klant, Strabag, werken wij mee aan meerjarig onderhoud ten behoeve van RWS district Zuid-Oost en aan de ongelijkvloerse kruising van de Dr. Nolenslaan te Sittard ten behoeve van Provincie Limburg. 

Onze klant

logo strabag

Onze rol

Ipcon verzorgt, in de persoon van Arjan Rietra, diverse aanbestedingen voor Strabag die betrekking hebben op de coördinatie van tenders. Voor de onderhoudsbegrotingen mbt wegverhardingen wordt het contract beoordeeld, technische analyses gemaakt en data aangeleverd. Vanuit de rol van assistent Tendermanager ligt de verantwoording bij het opstellen van het EMVI-plan, de begroting en advies binnen de interne werkgroep voor oa disciplines Beton, TVM, IB en calculatie.

Het project omvat het ontwerp en de realisatie van de totale infrastructuur van het nog ontbrekende deel van de Burgemeester Letschertweg, de noordwesttangent van Tilburg, tussen de wijk Dalem Zuid (Dalemdreef) en bedrijventerrein Vossenberg West (Gesworenhoekseweg), inclusief de aansluiting op - en de inpassing in - de omliggende structuren. De Burgemeester Letschertweg is een gebiedsontsluitingsweg, categorie I, 2 x 2 rijstroken met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Het project omvat tevens het gedurende 20 jaar onderhouden van de in het kader van het Werk te realiseren vaste, hoge brug over het Wilhelminakanaal.

In de aanbestedingsfase heeft Ipcon met behulp van Relatics een toepassing gebouwd waarmee Tauw heeft aangetoond hoe na gunning om te gaan met verificatie en validatie.