Asset Advies

Besix Concessions & Assets ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen voor alle fasen van de levenscyclus van infrastructuur. Zij zijn actief binnen publiek-private samenwerkingen én privaat-private samenwerkingen onder een DBFM/BOOT-contract. 

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Nick Vos vervult binnen Besix Concessions & Assets de rol van Assetenginieer. Hij werkt momenteel aan de 'PPS Verhoging bruggen Albert Kanaal' en de 'standaard werkwijze assetmanagement'.

Dynniq is een high-tech en innovatief bedrijf dat geïntegreerde energie- en mobiliteitsoplossingen biedt. Assetmanagement geeft inzicht/stuurmiddel in waarde in de lifecycle en de risico's voor assetowners. In deze hoedanigheid is dit de brug tussen bouw en onderhoud, tussen fix&fail en echt onderhoud.

Onze klant

logo dynniq

Onze rol

Nick Vos heeft voor diverse projecten een bijgedrage geleverd aan de ontwikkeling van Assetmanagement en deze doorontwikkeld vanuit een gestandaardiseerde werkwijze.

Voorbeelden:
- Prestatiecontract Lemmer Delfszijl (http://lemmer-delfzijl.nl/)
- Prestatiecontract Airport Lelystad (https://www.lelystadairport.nl/)
- Prestatieconstract Koning Willem-Alexandertunnel

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. In 2011 bleek dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren aangetast is, wat de aanleiding is voor deze grootschalige renovatie. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. Om hieraan te voldoen wordt o.a. het beton hersteld, groot technisch onderhoud gedaan en de bedieningscentrale vernieuwd. 

Onze Klant

logo nebest

Onze Rol

Hans Schoolmeesters is als tweedelijns kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het monitoren van de betontechnische werkzaamheden aan de vloeren en wanden in de tunnelbuis oost.

Met de toenemende bedrijvigheid op Maasvlakte 2 nemen ook de verkeersstromen toe. Voor een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals, vervangt het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amaliaviaduct. Daarbij wordt tevens de Maasvlakteweg vanaf het Maximaviaduct over circa 5 kilometer verdubbeld van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. Het project ‘Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte’ creëert een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijker gelegen deel van Maasvlakte 2. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Gerben is als projectorganisator actief op dit project.

Projectorganisatie Uithoflijn is ontstaan in 2012 in opdracht van Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht. Sinds 1 januari 2015 is de projectorganisatie een samenwerkingsverband van provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Eigen projectmedewerkers en medewerkers van gemeente en provincie Utrecht, werken daarbij samen met uiteenlopende partners als de projectorganisatie Stationsgebied Utrecht, ProRail, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Een goede bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof is essentieel; De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en de concurrentiepositie van de regio Utrecht en heel het land.

Lees hier de blog over een projectbezoek aan de Uithoflijn.

Onze Klant

logo bam


Onze Rol

Nick Vos is als Asset Coördinator actief op dit project. Om bij definitieve oplevering en overdracht een kwalitatief goede situatie te hebben, eist de opdrachtgever van de opdrachtnemer gedegen en efficiënt beheer van gerede onderdelen tot aan definitieve oplevering en overdracht. Het is van grote waarde om inzichtelijk te krijgen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit alles wordt samengevoegd in het onderhoudsplan. Voor iedere onderhoudsactie uit het onderhoudsadvies wordt bekeken of deze voor het einde van het testbedrijf dient plaats te vinden. Op basis van de analyses uit het contract en de technische analyse in de FMECA & RAMS, wordt er een onderhoudsplan gedurende de testfase opgesteld.

Hans Schoolmeesters is op de Uithoflijn verantwoordelijk voor het betonherstel en -afwerking en als toezichthouder en uitvoerder verantwoordelijk voor de onderdoorgang Uppsalalaan en schade tracé deel D.

Hollandia Services is verantwoordelijk voor de uitvoering van het planbare en niet-planbare onderhoud aan de mechanische en hydraulische installatiedelen van de provinciale bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland.

Onze klant

hollandia logo ipcon

Onze rol

Nick Vos stelde een jaarplan op voor de uitvoering van het onderhoud aan deze provinciale bruggen en sluizen.

De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen en de weg krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Bovendien komt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden. Deze ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Onze klant

logo bam infra

Onze rol

Als onderdeel van het DBM-contract voert BAM Infra Asset Management het Meerjarig Onderhoud uit voor een periode van 15 jaar. Hierbij geldt dat contractmanagement de aansturing is van het geheel van te leveren diensten, zoals het onderhoud van wegen en kunstwerken. Nick Vos is namens Ipcon actief voor BAM om, met behulp van het onderhoudsplan, dit onderhoud in goede banen te leiden.

Teun Oomen was als integraal projectleider / technisch manager actief op dit project.

 

De kust voor Cadzand-Bad is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Daarom versterken BAM en Martens en van Oord de circa 1 kilometer lange kustlijn. Ook legt de bouwcombinatie een jachthaven aan met circa 125 ligplaatsen, een modern havengebouw en een clubhuis met een prachtig uitzicht over de haven en de zee. Daarnaast wordt met het plan Duinboulevard de openbare ruimte opnieuw ingericht, onder meer met de aanleg van nieuwe duinpaden. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de bedrijfsdoelstellingen.

In 2015 gaf de gemeente Zundert het startsein voor de realisatie van de Randweg Zundert. De nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen, waardoor het leefklimaat verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt. De randweg wordt aangelegd aan de noordwestzijde van Zundert, en loopt parallel aan de Kleine Beek. Waterschap Brabantse Delta participeert in het project met de aanleg van de ecologische verbindingszone. De ecologische zone verbindt de boven- en benedenloop van de Kleine Beek en voert de stroom op natuurlijke wijze tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de bedrijfsdoelstellingen.

De Europoortkering vormt het het laatste onderdeel van de Deltawerken. Deze kering moet een groot deel van Zuid-Holland beschermen tegen overstromingen. Hierbij zijn de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering, de belangrijkste werken die deel uitmaken van de kering. Het bijzondere aan de stormvloedkering is dat er een directe koppeling is van Rijkswaterstaat met de minister (service level agreement) in de vorm van een faalkans. Deze faalkans is bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden en is een direct stuurmiddel voor Rijkswaterstaat. De opdracht bestaat uit: taken (routinematige werkzaamheden), services (procesmatige ondersteuning) en activiteiten (niet routinematige onderhoudswerkzaamheden).

Onze klant

bam logo

Onze rol

Op dit project is Nick Vos - namens Ipcon - actief als Mainenance Engineer. Hij is mede verantwoordelijk voor de transitie van het contract. Het contract wordt per april 2017 opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Een belangrijk onderdeel van de oplevering is het up-to-date aanleveren van het onderhoudsmanagement systeem: Ultimo.

BAM Infra heeft haar kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf: BAM Infra Asset Management. Door te digitaliseren én te investeren in de organisatie en een hoogwaardig Prestatie Meet Systeem, kunnen zij zorg dragen voor de assets die opdrachtgevers aan hen toevertrouwen. Met een integraal, multidisciplinair Asset Management van de infrastructuur, leveren zij toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Gedurende de standaardisatie van BAM Infra Assetmanagement is Nick Vos mede verantwoordelijk voor het inrichten en opstellen van een standaard asset organisatie. Hierdoor kan het potentieel van de asset organisatie gerealiseerd worden. Nick heeft bovendien een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Maximo (OMS), Relatics (IMS) en Sharepoint (DMS).

De aannemer Poort van Bunnik kreeg in juni 2010 de opdracht van Rijkswaterstaat om de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal te verbreden. Poort van Bunnik is een samenwerking tussen BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek. Het project (DBFM) omvat de verbreding van 30 km rijksweg, vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen, aanleg van twee grote ecoducten en vele andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het totale project is in maart 2013 opgeleverd. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. De gemiddelde reistijdwinst voor de weggebruiker in de spits tussen Utrecht en Arnhem is 10-15 minuten.

Onze klant

logo poortvanbunnik

Onze rol

Poort van Bunnik is sinds maart 2013 gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Nick is - namens Ipcon - actief als Maintenance Engineer en is in die rol mede verantwoordelijk voor het onderhoud. In de realisatiefase heeft Arthur in opdracht van BAM Infra mede invulling gegeven aan de werkvoorbereiding.