Omgevingsmanagement

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen enerzijds de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en anderzijds de Botlek, Europoort en Rotterdam. Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de brug aan vervanging toe. De bestaande brug uit 1974 wordt gerenoveerd en aangepast naar twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne. De nieuwe brug krijgt straks een fietspad in twee richtingen. De nieuw te bouwen tijdelijke brug heeft twee rijstroken voor één rijrichting naar Rotterdam. Beide bruggen worden aangesloten op de A15. (Bron: Besix)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Als onderdeel van aannemersconsortium STIPT: Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia

 

Onze rol

Peter Mathlener is als omgevingsmanager actief op het project Suurhoffbrug. 

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking wordt ervoor gezorgd dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden. (Bron: HDSR)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Jantien van der Vet is als omgevingsmanager actief op het project 'Sterke Lekdijk'. 

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doelstelling om per wijk meer afval te scheiden, zodat er minder restafval is (< 100 kg per inwoner per jaar). Afhankelijk van de wijkstructuur en het type woningbouw worden nieuwe containers uitgezet, zowel aan huis, inpandig of in de openbare ruimte, via ondergrondse inzamelsystemen (OCC's in deze gemeente). 

Onze klant

gemeente leidschendam voorburg ipcon logo

Onze rol

Namens Ipcon is Martin Lenferink als projectleider actief op dit project. 

Na jaren van plannen maken en overleg is gestart met de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen, een gezamenlijke plan van het Viscluster, met ondernemers uit het gebied, de gemeente Den Haag en VolkerWessels Vastgoed. Er zal ruimte zijn voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en ook nieuwe horeca en recreatie in het gebied. Hierdoor zal het noordelijk havenhoofd straks een aantrekkelijk anker zijn voor de visindustrie en de recreatie op de Boulevard. Daarbij staat “Scheveningen is Vis” centraal. (Bron: Noordelijk Havenhoofd)

Onze rol

Gert-Jan Roth was als omgevingscoördinator actief op dit project voor KWS Infra. 

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.
Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

BESIX logo   logo infranea ipcon

Onze rol

Peter Mathlener is namens Besix actief als omgevingsmanager. In zijn rol als omgevingsmanager is hij verantwoordelijk voor het team 'omgeving' en de conditioneringsaspecten; vergunningen, kabels- & leidingen, ecologie, communicatie en stakeholdermanagement.

Anass Fizazi is namens Infranea actief als BIM specialist op dit project.

 

Op de campus van de TU Delft spelen zich verschillende projecten af binnen één relatief klein gebied met diverse stakeholders. Het eerste project is de bouw van een nieuw innovatief onderwijsgebouw met veel flexibele ruimtes, genaamd ‘Pulse’. Dit is het eerste energieneutrale gebouw op de campus van de TU Delft, door onder andere de aanleg van circa 950 vierkante meter zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem. Een tweede project is de verbouwing van een ouder gebouw tot ‘Learning Lab’: een proeftuin voor docenten waar zij in samenwerking met studenten nieuwe lesmethodes ontwikkelen. Verder wordt aan de overkant van Pulse een nieuw multifunctioneel gebouw ontwikkeld waarin een grote fietsenstalling, een fietsenstalling en een coffeebar worden gehuisvest. Al deze projecten bevinden zich op het plein van de TU Delft en aan de toegangsweg voor voornamelijk fietsers van en naar de campus: Leeghwaterstraat. Ook deze worden beide heringericht, op zo’n manier dat de campus nog meer duurzaam bereikbaar is.

Coffee Bikes 1 1280x600 c center Learning Lab 2 5MB 1280x600 c center

 

Onze klant

logo tu delft

Onze rol

Zoals hierboven beschreven spelen er zich, binnen een relatief klein gebied, verschillende projecten op de campus van de TU Delft af met diverse stakeholders. Verschillende onderdelen van de TU Delft (faculteiten, centrale ICT server, Warmte-krachtcentrale), InHolland, Haagsche Hogeschool, gemeente Delft en de woningstichting DUWO en haar bewoners (veelal studenten) hebben belangen. Vanuit eenduidig contact en efficiëntie voor de verschillende projectmanagers zorgden Peter Mathlener voor het omgevingsmanagement en was Jantien van der Vet als BLVC-coördinator actief op dit project.

De beweegbare brug in Blokzijl verbindt het gebied ten zuiden van het Noorderdiep (gedeelte van de dorpskern, enkele (mini)campings en het buitengebied), met het gedeelte van de dorpskern en de verderop gelegen N333 ten noorden van het Noorderdiep. De N333 zorgt voor de regionale ontsluiting van Blokzijl. De sluis verbindt “de Havenkolk” met “het Noorderdiep” en vormt daarmee een belangrijke schakel in de recreatievaart.

Het project betreft het ontwerp en de realisatie en het vervangen van het val van de brug, het ontwerp en de realisatie en het vervangen van de sluisdeuren, inclusief het bewegingswerk en de kelders van de naastgelegen sluis en het ontwerp en de realisatie van straatmeubilair ter plaatse van de sluis.

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Voor Hollandia Services heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de komende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren. Een tweede rol betrof het reviewen van een door een derde partij opgesteld EMVI-plan, onder meer door gebruik te maken van de beproefde Ipcon EMVI-review methode.

Als onderdeel van de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft TenneT opdracht gegeven om - nabij Rilland, in de gemeente Reimerswaal - een schakelbaar hoogspanningsstation aan te leggen. Het nieuwe station moet ervoor zorgen dat de netverbinding met België robuuster wordt, en de verbindingen met Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet effectiever worden benut. Ook is door de plaatsing van dit station het hoogspanningsnet in dit deel van Nederland straks minder gevoelig voor calamiteiten. SPIE is daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het station.

Onze Klant

Spie logo.x52044


Onze Rol

Jantien van der Vet heeft gezorgd voor een vergunningenscan en een vergunningenregister op het DO van SPIE. Daarnaast heeft zij invulling van verleende vergunningen afgestemd met gemeente en waterschap. Tom schreef een verkeerscirculatieplan en een opzet voor het omgevingsmanagementplan. 

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Onze klant

logo tennet web           bam logo

Onze Rol

Marcel Stiefelhagen speelde gedurende 3 jaar een verbindende rol bij dit groot infrastructureel hoogspanningsproject in West-Brabant. Hij had in deze rol te maken met initiatiefnemer Tennet, gemeentebestuurders, leden van de provinciale staten, actie- en andere belangengroepen (zoals natuurorganisaties), Tweede Kamerleden en de Minister. Het resultaat is een regionaal advies aan de Minister dat op 7 juli door hem is opgevolgd. Dit project wordt door ons gezien als een schoolvoorbeeld van (burger)participatie.

Martin van Kempen was op dit project actief als omgevingsmanager en Wouter Eijgelsheim is actief als werkvoorbereider.

Het wegdek van de Vlaketunnel kwam half november aan de Kruiningse kant zo'n tien centimeter omhoog als gevolg van gebroken trekankers. Vanwege de van hun ankers losgekomen tunneldelen, werden in zeer korte tijd (zes maanden) de losgekomen tunneldelen met ankers opnieuw vastgezet. Dit leidde tot langdurige stremming van de A58. Er werden duizend nieuwe trekankers aangebracht, die het wegdek met de bodem van de tunnel verbinden. 

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager actief. Het project stond onder grote druk en media-aandacht, en er was sprake van intense en snelle interactie met omgeving en aannemer.

In 1974 werden de Kreekrakbruggen aangelegd. Deze bruggen verbinden Zeeland met Noord-Brabant. Wekelijks varen er ruim duizend schepen onder de Kreekrakbruggen bij de A58 én rijdt er meer en zwaarder verkeer over dan bij de aanleg kon worden voorzien. Daarom worden beide bruggen gerenoveerd, zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. (Bron: Heijmans)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement.

Scheveningen Haven heeft een unieke ligging met een snelle, directe en diepe verbinding met open zee. Het heeft - als haven van Den Haag - een kennisintensieve stad binnen handbereik, met alle daarbij behorende (inter)nationale voorzieningen, bedrijven en instellingen. Maar Scheveningen Haven is aan het veranderen. De komende jaren herontwikkelt Gemeente Den Haag Scheveningen Haven van industrieel haventerrein, naar een gebied waar werken, wonen en watersport hand in hand gaan.

Onze klant

logo gemeentedenhaag web 1 


Onze rol

Voor deze herontwikkeling heeft Marcel Hoogsteder de gemeente geadviseerd in het verankeren van omgevingsmanagement in de projectorganisatie. Op dit project wordt Dialog door de gemeente ingezet als all-in oplossing ter ondersteuning van de omgevingsmanagementprocessen.

Daarnaast zijn Marcel Stiefelhagen en Martin Lenferink actief (geweest) op dit project.