Het project

Van Gelder heeft een Raamovereenkomst Groot Onderhoud met de Gemeente Haarlem (ROGO Haarlem). De scope van de raamovereenkomst betreft het realiseren van de (civieltechnische) groot onderhoudsprojecten van de Gemeente Haarlem. De groot onderhoudsprojecten hebben betrekking op 1 of meer van de onderstaande onderdelen:

  • De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen en/of groot onderhoud van wegen, straten en pleinen van gevel tot gevel, incl. aanwezige objecten zoals straatmeubilair, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties of groenvoorzieningen;
  • Het vernieuwen of levensduurverlenging van riolering, vermindering van de vuilemissie op het oppervlaktewater door bijv. ombouw van het gemengde stelsel naar een (verbeterd) gescheiden stelsel en drainagesystemen. Vaak wordt dit uitgevoerd in combinatie met vernieuwen van de riolering en wegen etc.;
  • Het vernieuwen of renoveren van beschoeiingen, kademuren, kunstwerken (bruggen) en aanmeervoorzieningen. Het totaal areaal aan oevers in Haarlem bedraagt circa 141 kilometer en zo’n 500 kunstwerken waarvan een aantal beweegbare bruggen

Onze klant

logo van gelder

Onze rol

Jessie Vols is als omgevingsmanager actief bij Van Gelder en verantwoordelijk voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering van een onderhoudsproject. Per project stelt Jessie een BVLC-uitvoeringsplan op met als doel dat alle soorten gebruikers met zo min mogelijk hinder kunnen functioneren in de stad. In de voorbereiding op het project heeft Jessie veelvuldig overleg met de gemeente, bevoegd gezagen, nutsbedrijven, hulp- en nooddiensten en natuurlijk de bewoners en ondernemers van de gemeente Haarlem.