Omgeving & Participatie

In Nieuwegein wordt de tramremise van de Provincie Utrecht gerenoveerd, zodat deze geschikt wordt voor 27 nieuwe type trams van de Uithoflijn. Naast uitbreiding van het spoor, wordt tevens een nieuw gebouw neergezet waar alle werkzaamheden aan het Utrechtse tramsysteem onder één dak komen. Er wordt een moderne werkplaats gebouwd die is voorzien van bijpassende onderhoudssystemen met daaraan gekoppeld een kantoor voor de beheerder provincie Utrecht en vervoerder U-OV. In dit nieuwe kantoor komt ook de verkeersleiding die al het tramverkeer aanstuurt.

Onze klant

logo provincie utrecht

Onze rol

Het project kent veel stakeholders en het is essentieel om in nauwe afstemming met hen 'de winkel open te houden' tijdens de vernieuwbouw. Marcel Stiefelhagen vervult de rol van omgevingsmanager op dit project.

Op het Project SRA wordt het 'openbaar vervoer knooppunt' Station Rotterdam Alexander herontwikkeld. Het nieuwe gebouw bestaat uit het treinstation Rotterdam Alexander en metrohalte Alexander. Het gebouw wordt herontwikkeld tot een moderne overstapmachine. Met uitnodigende entrees, commerciële voorzieningen en services wordt het gebouw passend gemaakt bij het aantal reizigers en wordt het herkenbaar vanuit alle richtingen van de stad.

Onze klant

logo mobilis tbi infra

Onze rol

Marcel Stiefelhagen was als omgevingsmanager in het tenderteam actief. Tijdens site-visits en gesprekken op locatie heeft hij de impact van het project op de omgeving in kaart gebracht. Extra aandacht was er voor de complexe reizigers- en vervoersstromen en het bereiken van de vaak vluchtige groep gebruikers tijdens het project. Daarnaast heeft Marcel het EMVI-plan (met een 10 beoordeeld) gereviewd en van input voorzien en de aanpak van Omgevingsmanagement aan opdrachtgever NS gepresenteerd.

Op de campus van de TU Delft spelen zich verschillende projecten af binnen één relatief klein gebied met diverse stakeholders. Het eerste project is de bouw van een nieuw innovatief onderwijsgebouw met veel flexibele ruimtes, genaamd ‘Pulse’. Dit is het eerste energieneutrale gebouw op de campus van de TU Delft, door onder andere de aanleg van circa 950 vierkante meter zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem. Een tweede project is de verbouwing van een ouder gebouw tot ‘Learning Lab’: een proeftuin voor docenten waar zij in samenwerking met studenten nieuwe lesmethodes ontwikkelen. Verder wordt aan de overkant van Pulse een nieuw multifunctioneel gebouw ontwikkeld waarin een grote fietsenstalling, een fietsenstalling en een coffeebar worden gehuisvest. Al deze projecten bevinden zich op het plein van de TU Delft en aan de toegangsweg voor voornamelijk fietsers van en naar de campus: Leeghwaterstraat. Ook deze worden beide heringericht, op zo’n manier dat de campus nog meer duurzaam bereikbaar is.

Coffee Bikes 1 1280x600 c center Learning Lab 2 5MB 1280x600 c center

 

 

 

 


Onze klant

logo tu delft

Onze rol

Zoals hierboven beschreven spelen er zich, binnen een relatief klein gebied, verschillende projecten op de campus van de TU Delft af met diverse stakeholders. Verschillende onderdelen van de TU Delft (faculteiten, centrale ICT server, Warmte-krachtcentrale), InHolland, Haagsche Hogeschool, gemeente Delft en de woningstichting DUWO en haar bewoners (veelal studenten) hebben belangen. Vanuit eenduidig contact en efficiëntie voor de verschillende projectmanagers zorgden Peter Mathlener en Bart Klaver voor het omgevingsmanagement. Momenteel is Jantien van der Vet als BLVC-coördinator actief op dit project.

Het gebied rond het station Den Haag Hollands Spoor wordt vernieuwd. Om tot die vernieuwing te komen staan voor de komende periode verschillende projecten op de planning. Zo krijgt station Hollands Spoor aan de kant van de Laakhaven een eigen stationsentree met winkels en een plein, krijgt het Stationsplein aan de centrumzijde een nieuwe inrichting en wordt de looproute van Hollands Spoor naar het centrum aantrekkelijker gemaakt.

Onze klant

logo gemeentedenhaag web 1

Onze rol

Jessie Vols en Marcel Hoogsteder worde beiden ingezet als integraal omgevingsmanager. Jessie is verantwoordelijk voor integraliteit in het stakeholdermanagement en voor BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) op de raakvlakken, en in de leemte, tussen alle projecten. Zij is het het centrale aanspreekpunt voor stakeholders en omgevingsmanagers van de andere projecten. Daarnaast organiseert zij een twee-wekelijks omgevingsoverleg, doet ze BLVC-rondes op het werk, coördineert ze de klachtenafhandeling (en heeft een klachtentelefoon) en is zij aanspreekpunt voor de gemeente bij het wekelijkse inloop spreekuur. Ook verzorgt ze de terugmelding aan de wethouders en directie van de gemeente en is ze verantwoordelijk voor de tijdige signalering van politiek gevoelige issues. 

werkzaamheden station den haag hollands spoor ipcon web 1 

Bron: Gemeente Den Haag

De Gemeente Amsterdam heeft meerdere herinrichtingsprojecten lopen, waaronder de herinrichting van De Eerste Oosterparkstraat, Weesperzijde en Bijlmerdreef. De Eerste Oosterparkstraat is een drukke, levendige straat in Amsterdam Oost. De straat is een belangrijke verbindingsweg voor fietsers, voetgangers en - in mindere mate - voor de auto. Dit zorgt bij elkaar voor veel levendigheid in de straat, maar de straat is ook hard toe aan een opknapbeurt. Er lopen al acties om de straat te verbeteren. De Weesperzijde wordt in de heringericht tussen de Torontobrug en de Omval. Het gaat om de inrichting van de openbare ruimte tussen de gevels en oever. 

Onze klant

logo gemeente amsterdam

Onze rol

Als omgevingsmanager verzorgt Jessie het stakeholdermanagement en de participatie van en communicatie met de buurt. Daarnaast verzorgt Jessie een groot deel van de bestuurlijke besluitvorming en het tijdig verkrijgen van de relevante vergunningen. Momenteel doet ze dit voor de herinrichtingen van de Weesperzijde, Eerste Oosterparkstraat en de Bijlmerdreef.

Bron: Gemeente Amsterdam

Aan de oostzijde van de gemeente Druten, wordt de nieuwe woonwijk Tichellande gerealiseerd. Deze wijk bevindt zich nabij historische waterpartijen, zogenoemde ‘tichelgaten’. Voor de herinrichting van deze wijk, is onze klant - Postma Bouw & GWW b.v. - uitgenodigd een aanbieding te doen. Een 'plan van aanpak' vormt een onderdeel van deze aanbieding.

Onze klant

logo postma bouw gww 

Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft - namens Ipcon – het 'plan van aanpak' opgesteld. Dit plan beschrijft hoe onze klant de opdrachtgever ontzorgt, hoe hij zijn werkzaamheden organiseert en hoe hij de gewenste kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering bereikt. Hij heeft - naast de vereiste 3 criteria en met het oog op de naderende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving.

Van Gelder heeft een Raamovereenkomst Groot Onderhoud met de Gemeente Haarlem (ROGO Haarlem). De scope van de raamovereenkomst betreft het realiseren van de (civieltechnische) groot onderhoudsprojecten van de Gemeente Haarlem. De groot onderhoudsprojecten hebben betrekking op 1 of meer van de onderstaande onderdelen:

  • De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen en/of groot onderhoud van wegen, straten en pleinen van gevel tot gevel, incl. aanwezige objecten zoals straatmeubilair, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties of groenvoorzieningen;
  • Het vernieuwen of levensduurverlenging van riolering, vermindering van de vuilemissie op het oppervlaktewater door bijv. ombouw van het gemengde stelsel naar een (verbeterd) gescheiden stelsel en drainagesystemen. Vaak wordt dit uitgevoerd in combinatie met vernieuwen van de riolering en wegen etc.;
  • Het vernieuwen of renoveren van beschoeiingen, kademuren, kunstwerken (bruggen) en aanmeervoorzieningen. Het totaal areaal aan oevers in Haarlem bedraagt circa 141 kilometer en zo’n 500 kunstwerken waarvan een aantal beweegbare bruggen

Onze klant

logo van gelder

Onze rol

Jessie Vols is als omgevingsmanager actief bij Van Gelder en verantwoordelijk voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering van een onderhoudsproject. Per project stelt Jessie een BVLC-uitvoeringsplan op met als doel dat alle soorten gebruikers met zo min mogelijk hinder kunnen functioneren in de stad. In de voorbereiding op het project heeft Jessie veelvuldig overleg met de gemeente, bevoegd gezagen, nutsbedrijven, hulp- en nooddiensten en natuurlijk de bewoners en ondernemers van de gemeente Haarlem.

De beweegbare brug in Blokzijl verbindt het gebied ten zuiden van het Noorderdiep (gedeelte van de dorpskern, enkele (mini)campings en het buitengebied), met het gedeelte van de dorpskern en de verderop gelegen N333 ten noorden van het Noorderdiep. De N333 zorgt voor de regionale ontsluiting van Blokzijl. De sluis verbindt “de Havenkolk” met “het Noorderdiep” en vormt daarmee een belangrijke schakel in de recreatievaart.

Het project betreft het ontwerp en de realisatie en het vervangen van het val van de brug, het ontwerp en de realisatie en het vervangen van de sluisdeuren, inclusief het bewegingswerk en de kelders van de naastgelegen sluis en het ontwerp en de realisatie van straatmeubilair ter plaatse van de sluis.

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Voor Hollandia Services heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de komende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren. Een tweede rol betrof het reviewen van een door een derde partij opgesteld EMVI-plan, onder meer door gebruik te maken van de beproefde Ipcon EMVI-review methode.

Gedurende dit project worden de oeverconstructies - over een traject van in totaal ca. 1.850 meter - langs de west- en/of oostoever van de Zijl vervangen. De diverse locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden, zijn gelegen in de gemeenten Leiderdorp en Teylingen. Het doel van deze hiervan is de kwaliteit van de oevers dusdanig te verbeteren, dat de oeverconstructies een economische levensduur hebben van 100 jaar en er de komende 10 jaar geen groot onderhoud aan dit traject uitgevoerd hoeft te worden.

Onze klant

beens groep logo

Onze rol

Namens Ipcon was Corné Thomassen verantwoordelijk voor de inrichting van het Omgevingsmanagement. Hij schreef het Omgevingsmanagementplan (cq communicatieplan), implementeerde Omgevingsmanagement in het team, begeleidd een junior Omgevingsmanager en hield stakeholdergesprekken en audits.

De gemeente Sliedrecht besteedt tweejaarlijks een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten) aan, ten behoeve van kleinschalig en middelgroot onderhoud aan elementverhardingen. Voor de overeenkomst van 2017 – 2019 wordt - naast de prijs van de aanbieding - verder uitsluitend gekeken naar de wijze waarop de inschrijver omgaat met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe dit zichtbaar is voor medewerkers, opdrachtgevers en burgers.

Onze klant
logo de jager sliedrecht
Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft - namens Ipcon – een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop duurzaamheid en MVO zijn geïntegreerd binnen het bedrijf. Hij heeft dit vertaald naar een Plan van Aanpak. Op basis van de aanwezige kennis van duurzaamheid en MVO en door het inleven in de drijfveren en werkwijze van de klant is een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld.

De gemeente Kaag en Braassem heeft tot doel de levensduur van de brugaandrijvingen met minimaal 25 jaar te verlengen, waarbij zoveel mogelijk voldaan moet worden aan de geldende wet- en regelgeving. 

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de aankomende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving. Daarnaast heeft Marcel het EMVI-plan voor het gunningscriterium Omgevingsmanagement geschreven.

Als onderdeel van de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft TenneT opdracht gegeven om - nabij Rilland, in de gemeente Reimerswaal - een schakelbaar hoogspanningsstation aan te leggen. Het nieuwe station moet ervoor zorgen dat de netverbinding met België robuuster wordt, en de verbindingen met Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet effectiever worden benut. Ook is door de plaatsing van dit station het hoogspanningsnet in dit deel van Nederland straks minder gevoelig voor calamiteiten. SPIE is daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het station.

Onze Klant

Spie logo.x52044


Onze Rol

Jantien van der Vet heeft gezorgd voor een vergunningenscan en een vergunningenregister op het DO van SPIE. Daarnaast heeft zij invulling van verleende vergunningen afgestemd met gemeente en waterschap. Bart Klaver is als omgevingsmanager actief op dit project en Tom schreef een verkeerscirculatieplan en een opzet voor het omgevingsmanagementplan. 

Er lopen verschillende vaarroutes over de Waddenzee. Maar het water is ondiep en door de sterke stroming veranderen de vaargeulen vaak. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen naar de eilanden en de Waddenhavens. Er wordt daarom doorlopend baggerwerk uitgevoerd, zodat een betere bereikbaarheid voor de veerdiensten gerealiseerd kan worden. In de uitvoering is het daarbij belangrijk verschillende belangen in acht te nemen: de Waddenzee als kwetsbaar natuurgebied, bereikbaarheid van de eilanden, maar ook het ontzien van de kabels en leidingen aanwezig op het Wad.

Onze Klant

logo van der lee

Onze Rol

Jantien van der Vet is omgevingsmanager voor de uitvoerder. Voor deze opdracht heeft zij een SOM-set opgesteld, maar zij stemt ook af met Rijkswaterstaat en kabel- en leidingeigenaars.

De Gemeente Tilburg en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integrale beheer van de wijk Reeshof. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar met optie tot verlenging met een periode van nog eens vier jaar. De vernieuwende vorm van samenwerking verlangt van BAM een rol als huisvader voor de wijk, met de gemeente in de rol van regisseur. De uitdaging, zo stelt de gemeente, ligt in de optimale ontzorging van het beheer. De integrale werkwijze kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. In dit beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

Onze Klant

bam logo

Onze Rol

Joep Koppe, Bart Klaver en Robbert van de Wouw waren namens Ipcon actief op dit project in de Reeshof. Joep vervulde de rol van projectorganisator, terwijl Bart als omgevingsmanager fungeerde. Robbert was verantwoordelijk voor de externe communicatie en burgerparticipatie. 

Het ruim anderhalf jaar lopende project 'Leur Oost', betreft de vervanging van riolering en waterleiding in een deel van de gemeente Etten-Leur. Voor dit project is - voor de combinatie C-infra en A&M-infra - heel nadrukkelijk vóór, tijdens en na het project de interactie met de omgeving gezocht. Door vooraf de dialoog te zoeken kunnen belangen, risico’s en knelpunten beter in kaart worden gebracht en kan samen met de omgeving naar oplossingen worden gezocht. Op die manier wordt het draagvlak en de acceptatiegraad van dit soort projecten, die over het algemeen als hinderlijk wordt ervaren, vergroot.

Onze Klant

logo c infra web        logo a en m infra

Onze Rol

Voor de combinatie C-infra en A&M-infra heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een 3-tal EMVI-plannen geschreven. Deze EMVI-plannen hadden betrekking op 'Communicatie', 'Veiligheid en bereikbaarheid' en 'Fasering en planning'. Voor deze plannen heeft hij een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren.

Windpark Borssele is een toekomstig Nederlands complex van diverse offshore windmolenparken. Het windenergiegebied Borssele ligt op ca. 22 kilometer van de kust van Zeeland, ter hoogte van Walcheren.

Onze klant

logo tennet web

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 'Start MER' notitie voor de aanleg van het Windpark Borsele.

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

 

Onze klant

logo tennet web

Onze Rol

Marcel Stiefelhagen speelde gedurende 3 jaar een verbindende rol bij dit groot infrastructureel hoogspanningsproject in West-Brabant. Hij had in deze rol te maken met initiatiefnemer Tennet, gemeentebestuurders, leden van de provinciale staten, actie- en andere belangengroepen (zoals natuurorganisaties), Tweede Kamerleden en de Minister. Het resultaat is een regionaal advies aan de Minister dat op 7 juli door hem is opgevolgd. Dit project wordt door ons gezien als een schoolvoorbeeld van (burger)participatie. Martin van Kempen was op dit project actief als omgevingsmanager.

Het wegdek van de Vlaketunnel kwam half november aan de Kruiningse kant zo'n tien centimeter omhoog als gevolg van gebroken trekankers. Vanwege de van hun ankers losgekomen tunneldelen, werden in zeer korte tijd (zes maanden) de losgekomen tunneldelen met ankers opnieuw vastgezet. Dit leidde tot langdurige stremming van de A58. Er werden duizend nieuwe trekankers aangebracht, die het wegdek met de bodem van de tunnel verbinden. 

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager actief. Het project stond onder grote druk en media-aandacht, en er was sprake van intense en snelle interactie met omgeving en aannemer.

In 1974 werden de Kreekrakbruggen aangelegd. Deze bruggen verbinden Zeeland met Noord-Brabant. Wekelijks varen er ruim duizend schepen onder de Kreekrakbruggen bij de A58 én rijdt er meer en zwaarder verkeer over dan bij de aanleg kon worden voorzien. Daarom worden beide bruggen gerenoveerd, zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. (Bron: Heijmans)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement.

In 2014 ging de Gemeenteraad van Texel unaniem akkoord met het advies van het College van Burgemeester en Wethouders om de resultaten van het IABR – Projectatelier Planet Texel integraal over te nemen en te gebruiken als leidraad voor de ontwikkeling van het eiland. De centrale vraag daarbij was hoe toerisme en economie verenigd konden worden met ecologie en landschap. Dit besluit zorgde ervoor dat er concreet aan de slag kon worden gegaan met het toeristische hart van het eiland: De Koog.


ONZE KLANT

logo gemeente texel

ONZE ROL

Bart Klaver is projectleider/omgevingsmanager binnen dit project. De Koog is dé badplaats op Texel, maar oogt versleten en rommelig. Samen met onder meer de plaatselijke ondernemersvereniging, de dorpscommissie en de toeristische ondernemers van Texel werkt Bart aan het kwalitatief verbeteren van de badplaats. De ruimtelijke entree van het dorp, de verbinding met duin en strand, terrassen en horecapanden in het centrum worden alle aangepakt. Met als uiteindelijke doel: van De Koog weer een aantrekkelijk duindorp maken voor toeristen en bewoners.

Scheveningen Haven heeft een unieke ligging met een snelle, directe en diepe verbinding met open zee. Het heeft - als haven van Den Haag - een kennisintensieve stad binnen handbereik, met alle daarbij behorende (inter)nationale voorzieningen, bedrijven en instellingen. Maar Scheveningen Haven is aan het veranderen. De komende jaren herontwikkelt Gemeente Den Haag Scheveningen Haven van industrieel haventerrein, naar een gebied waar werken, wonen en watersport hand in hand gaan.

Op het Noordelijk Havenhoofd krijgt de visserij ruimte voor uitbreiding en wordt de Visafslag vernieuwd. Daarnaast wordt de jachthaven volledig vernieuwd en wordt Schevingen - met de komst van het Topsport Zeilcentrum - op de kaart gezet als internationale hotspot voor zeilers. Voor de grotere zeilschepen worden voorzieningen getroffen in de vernieuwde Derde Haven. Tot slot is de woningbouw in het gebied volop in ontwikkeling. Langs de Dr. Lelykade is een drietal projecten in aanbouw. Samen met de geplande woningbouw op het Norfolk-terrein worden - verspreid over een aantal jaar - zo’n duizend woningen gerealiseerd.

Onze klant

logo gemeentedenhaag web 1 

Onze rol

Voor deze herontwikkeling heeft Ipcon - in de persoon van Marcel Hoogsteder - de gemeente geadviseerd in het verankeren van omgevingsmanagement in de projectorganisatie. Vanaf de start van de werkzaamheden vervult Marcel de rol van omgevingsmanager en wordt Dialog door de gemeente ingezet als all-in oplossing ter ondersteuning van de omgevingsmanagementprocessen.

De Lange Haven is een parel waar Schiedam trots op is. De kades, van meer dan 100 jaar oud, zijn echter verzakt, en daarom hard toe aan onderhoud. Een complexe opgave die vraagt om aandacht en inventieve oplossingen. In totaal wordt zo’n 1200 meter kade weer in topconditie gebracht. Deze grote onderhoudsbeurt wordt tevens benut om de haven een nieuwe inrichting te geven, zodat bewoners, bezoekers en ondernemers maximaal kunnen genieten van deze prachtige plek. Er wordt een zogenoemde 'plus' gegeven aan de Lange Haven.

lange haven plus vismarkt 1 web  lange haven plus vismarkt 3

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Ipcon speelt bij dit project een rol in zowel de tender- als de realisatiefase. In de tenderfase hebben wij namens Boskalis het omgevingsmanagement verzorgd. In de realisatiefase is hebben we, naast de rol van Omgevingsmanager (kernteamlid), ook de functie van Adviseur Communicatie ingevuld.

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – deze is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. In de levendige historie van dit landschap bepalen natuur, water en mens afwisselend het beeld van het gebied. Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

Onze Klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Als adviseur Omgeving in dit project was Jessie Vols, partner bij Ipcon, verantwoordelijk voor de aspecten op gebied van Ruimtelijke Ordening en adviseerde zij het Rijkswaterstaat team over hoe om te gaan met wijzigingen in het Rijksinpassingsplan van de Ontpoldering van de Noorwaard. Jessie heeft deze opdracht in 2015 uitgevoerd.

Het kán gebeuren: een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee terwijl de grote rivieren een overdaad aan smelt- en regenwater afvoeren via Nederland. Om het land te beschermen sluiten de stormvloedkeringen van de Deltawerken. Het water uit de Maas en de Rijn kan in die situatie in zee uitstromen en hoopt zich op in het Haringvliet en Hollandsch Diep. Om in extreme situaties overstromingen in het rivierengebied te voorkomen, is een waterberging nodig: een gebied waar het water uit de rivieren tijdelijk kan worden opgeslagen. Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Onze Klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Als omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat brengt Jessie Vols, partner bij Ipcon, de belangen van Rijkswaterstaat en die van de vele omgevingspartijen in kaart. Dit doet zij door duidelijke communicatie en rekening te houden met ieders wensen en belangen, en creatieve oplossingen te bedenken. Idealiter streeft Jessie naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben door de gekozen oplossing. Taken die hierbij horen zijn het organiseren van informatieavonden, het maken van stakeholderanalyses en het veelvuldig overleg hebben met belanghebbenden over zowel hen belangen als de voortgang van het project. Daarnaast heeft Jessie de publieksrechtelijke procedures gecoördineerd. Jessie is tussen 2012 en 2017 werkzaam geweest bij dit project en heeft zodoende alles fases van planvorming tot uitvoering en afronding meegemaakt.

Nederlandse rivieren krijgen vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Project Stroomlijn verwijdert deze belemmerende begroeiing zodat het water weer sneller door kan stromen.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

 

Onze rol

In 2013 en 2014 is Jessie Vols, partner bij Ipcon, voor dit project werkzaam geweest als omgevingsmanager. Als omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat heeft Jessie de belangen van Rijkswaterstaat en die van de vele omgevingspartijen in kaart gebracht. Dit doet zij door communicatie en rekening te houden met ieders wensen en belangen en creatieve oplossingen te bedenken. Idealiter streeft Jessie naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben door de gekozen oplossing. Taken die hierbij horen zijn het organiseren van informatieavonden, het maken van stakeholderanalyses en het veelvuldig overleg hebben met belanghebbenden over zowel hen belangen als de voortgang van het project.

In 2015, 2016 en 2017 is Jessie namens Ipcon het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer op technisch vlak. Daarnaast toetst zij documenten met betrekking tot techniek, zoals de procesbeschrijving integrale veiligheid, het ontwerpplan en het proces van vergunningen. Daarnaast draagt zij bij aan onder andere reacties op voorgestelde wijzigingen en aan voortgangsoverleggen.

 

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat dat in één keer is aanbesteed.

ipcon verbreding a15 mava botlekbrug 1 848x250

ONZE KLANT

logo a lines a15

ONZE ROL

Binnen dit project leveren Corné Thomassen en Peter Mathlener hun bijdragen namens Ipcon. Corné is vanuit Omgevingsmanagement verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met de omgeving met de nadruk op het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Peter is actief als plaatsvervangend projectleider kabels & leidingen op dit DBFM-contract verantwoordelijk voor het stakeholdermanagemen voor ca 60 kabel- en leidingbeheerders, het leidingbureau van de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf.

 

De N213 vormt de centrale verbindende as in het Westland. Aan deze weg liggen belangrijke agro-logistieke bedrijventerreinen van Greenport Westland. De verkeersdruk is toegenomen en er is sprake van structurele verkeershinder. Een deel van de N213 wordt verbreed naar 2x 2 rijstroken, evenals een vergroting van de capaciteit van het kruispunt. Beide maatregelen zorgen voor een verbeterde doorstroming. Ook de fietspaden langs de N213 worden aangepast, zodat de doorstroming van het vrachtverkeer verbetert.

Door Ipcon wordt Omgevingsmanagement ingevuld verdeeld in stakeholdermanagement, verkeersmanagement, vergunningen en de verlegging van kabels en leidingen.

De Krimpense Algeracorridor is de verbetering van de verkeersdoorstroming van de verbinding vanuit de Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel met Rotterdam en het hoofdwegennet.

De afstemming met stakeholders, strategiebepaling, opstellen van een calamiteitenplan en het bestuurlijk advies is door Ipcon verzorgd.