projectbeheersing

Projectbeheersing is gericht op het integraal beheersen van de risico’s en alle beheeraspecten in het project. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder nanager projectbeheersing, in samenwerking met een ondersteunend team met specifieke kennis. Naast diverse rollen in het ondersteunende team, vullen we ook de rol van IPM-rolhouder manager projectbeheersing in.

Systems Engineering (SE)

Bij een toenemende omvang en complexiteit van projecten dient informatie gestructureerd vastgelegd te worden, ter bevordering van de communicatie. De opdrachtgever moet de vraag duidelijk omschrijven, de opdrachtnemer moet zorgvuldig ontwerpen, de technische oplossingen verifiëren en valideren, en de kwaliteit van het werk waarborgen. Binnen Ipcon ondersteunen we SE o.a. middels Relatics.
Rollen die wij invullen: systems engineer, consultant relatics, integratiemanager, coördinator verificatie en validatie

Planning

Een projectplanning is een succesvoorwaarde voor het managen van ‘tijd’. Het geeft inzicht in mijlpalen, faseringen en het kritieke pad. Bovendien levert een planning een bijdrage aan de besluitvorming en de voortgangsbewaking binnen teams. Een planningexpert van Ipcon beschikt over zowel de technische, inhoudelijke kennis van projecten als kennis van Primavera.
Rollen die wij invullen: projectplanner, detailplanner, planningsreview en -analyse

Risicomanagement

Het inventariseren, beheersen en evalueren van risico’s is een continue proces op projecten. Door het treffen van beheersmaatregelen, worden gevolgen geminimaliseerd en de oorzaken van de risico’s weggenomen. Hiervoor worden risico- en kansendossiers opgesteld, en worden er risicosessies georganiseerd. Het managen van de interne en externe raakvlakken tussen de verschillende objecten en systemen, binnen en buiten de projectgrens, kan dit een onderdeel vormen. Afhankelijk van de behoefte, samenstelling en het project, leveren we vanuit Ipcon diverse rollen.
Rollen die wij invullen: adviseur risicomanagement, risicocoördinator en raakvlakcoördinator

Procesmanagement

Vanuit de integrale projectaanpak gaat het hier om de aantoonbare beheersing van de interne processen. Het analyseren en aantoonbaar beheersen en regelen van processen, vormt de essentiële verbinding tussen de techniek, de interne organisatie en externe partijen. Procesmanagement is de spin in het web als het gaat om de kritische projectprocessen en -systemen.
Rollen die wij invullen: procesmanager, procescoördinator en manager projectbeheersing

Informatiemanagement

Er worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan de ruimtelijke omgeving en de inrichting daarvan. Om in aanbestedingen aan te tonen dat aan die gestelde eisen voldaan kan worden moet informatie structureel vastgelegd worden. Dit was voorheen een secundair proces, maar is inmiddels een primair proces geworden omdat de voortgang van een project hier afhankelijk van is. Bouw Informatie Management (BIM) kan een belangrijke rol spelen als informatievoorziening, als ook de integrale aanpak van raakvlakken met planning & SE.
Rollen die wij invullen: informatiemanager, adviseur BIM en BIM-coördinator

Experts Projectbeheersing