Onze gebouwde omgeving, infrastructuur en energievoorzieningen zijn nooit af. De eisen die we stellen aan onze woon- en leefomgeving veranderen door de tijd heen, wat vraagt om aanpassingen. Deze aanpassingen worden ingegeven door hogere kwaliteitseisen, bijdrage aan duurzame oplossingen en een grote onderhoudsopgave. Bij deze ontwikkelingen is een groot aantal partijen betrokken met elk zijn of haar eigen opgaven en uitdagingen… en wij leveren hier een bijdrage aan.

Hogere kwaliteitseisen

Toenemende mobiliteit, klimaatverandering, veroudering van de bestaande infrastructuur en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het zijn ontwikkelingen die bepalend zijn voor de omvangrijke opgaven op het gebied van droge en natte infrastructuur. De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en de inrichting daarvan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in steeds meer projecten wordt gevraagd om een grotere mate van duurzaamheid en innovatie, en dat vaker rekening wordt gehouden met de realisatietermijn van een project of de hinder die (bouw)werkzaamheden veroorzaken voor de omgeving. Deze opgaven en uitdagingen vragen dan ook om grote investeringen van het Rijk en de decentrale overheden en bedrijven.

Betekenisvolle bijdrage duurzaamheid

markten windpark blauw swifterbant ipconIn 2019 werd het klimaatakkoord gepresenteerd door de overheid. De doelstelling is om in 2030 bijna de helft minder CO2-uitstoot te realiseren dan in 1990. (bron: Rijksoverheid) Dit betekent veel voor de ontwikkelingen in onze markten. De gebouwde omgeving is één van de domeinen die een betekenisvolle bijdrage moet leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse economie. Het duurzaamheidsbeleid heeft effect op de sector en op de doorwerking hiervan op benodigde private en publieke investeringen en op innovatie, productie, energiebesparing en werkgelegenheid. Binnen duurzaamheidsvraagstukken zijn de circulaire economie en energietransitie belangrijke nieuwe thema’s.

Grote onderhoudsopgave

groot onderhoud bruggen en sluizen flevoland ipcon webNederland staat voor de grootste onderhoudsopgave ooit. De intensiteit van het verkeer is in de afgelopen jaren toegenomen en veel bruggen, tunnels, sluizen en wegen naderen hun houdbaarheidsdatum. Landelijk worden er in de komende jaren talloze infrastructurele objecten gerenoveerd. Enerzijds om de infrastructuur veilig te houden, anderzijds om te verduurzamen en de infrastructuur voor te bereiden op de toekomst.

Integrale projectaanpak

Om met de opgaven en uitdagingen die we hebben binnen onze branche goed om te gaan, moeten we streven naar integrale oplossingen. Niet het in eigen belang uitvoeren van projecten, maar het gezamenlijk realiseren van opgaven vormen meer en meer de drijfveren. Samenwerking, waarbij ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid pakt, is hierbij onmisbaar.

Om een bijdrage aan de opgaven en uitdagingen in onze markten te kunnen leveren zijn onze diensten onderverdeeld in assetmanagement, duurzaamheid, circulaire economie & energietransitie, omgevingsmanagement, projectbeheersing, technisch management en tendermanagement

 

Voor de beschrijving van de markten hebben we ons mede gebaseerd op de marktvisie, marktonderzoek van het EIB en inzichten en ervaringen uit ons netwerk.