Om afval te recyclen is het belangrijk dat het goed gescheiden wordt. Momenteel wordt ongeveer 60% van het huishoudelijk afval gescheiden, maar de overheid wil dit verhogen naar 75%. Daarnaast wil de overheid de hoeveelheid restafval per inwoner verlagen van 250 kilo naar 100 kilo, en op termijn zelfs naar 30 kilo. Deze landelijke doelstellingen zorgen binnen gemeenten, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling, voor aanpassingen op het gebied van afvalstromen. Martin Lenferink is projectleider van ‘het nieuwe inzamelen’ voor gemeente Leidschendam-Voorburg, en helpt de gemeente de afvalinzameling te optimaliseren.

Afvalscheiding en -verwerking

Het scheiden van afval is belangrijk voor de circulaire economie en om de landelijke doelstellingen te behalen. “Wanneer afval goed gescheiden wordt aangeboden, kan het als grondstof voor nieuwe materialen gebruikt worden”, vertelt Martin. Grofweg wordt het huishoudelijk afval gescheiden in papier, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), en plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD). Daarnaast brengen de meeste mensen het glaswerk zelf weg.

Projectleider ‘het nieuwe inzamelen’

Als projectleider ‘het nieuwe inzamelen’ is Martin Lenferink vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg mede verantwoordelijk voor de uitrol van de nieuwe afvalinzameling. Zijn taken bestaan uit communicatie, politieke afstemming en uitvoering.

Communicatie
“Door te informeren zorg ik voor bewustwording bij bewoners, met als doel draagvlak te creëren”, vertelt Martin. “Hier komt mijn ervaring binnen omgevingsmanagement goed van pas. De lokale bewustwording van het belang van gescheiden afval is belangrijk. Veel mensen zijn zich niet bewust van hoe belangrijk gescheiden afvalinzameling is voor de duurzaamheid en de circulaire economie. Bovendien hebben ze soms de verkeerde beeldvorming. Het helpt dan om de boodschap regelmatig te herhalen, het belang van scheiden te benadrukken en de feiten weer te geven”.

Politieke afstemming
Alles valt of staat met het draagvlak onder de burgers. De politiek speelt hier een belangrijke rol. Wat heeft het college toegezegd? Passen de doelstellingen nog steeds bij wat de burger wil? Zijn de doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn er intussen slimmere oplossingen en technieken? Dit vraagt om constante afstemming.

Uitvoering
Binnen de uitvoering houdt Martin zich bezig met de uitrol van 'het nieuwe inzamelen'. Dit betekent: nieuwe inzamelroutes voor PMD, het minder frequent inzamelen van restafval, het uitzetten van nieuwe (ondergrondse) containers en het, met Avalex, opstellen van de juiste bewonersbrieven.

Uitdagingen Covid-19

Voor het gescheiden inzamelen van PMD krijgen gemeenten een garantieprijs. Vervolgens wordt in verwerkingsfabrieken het PMD verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Maar deze circulaire markt kent uitdagingen. Momenteel staat de prijs voor het recyclen van plastics onder druk. De oorzaak hiervan is de lage olieprijs door Covid-19. “Het is écht van groot belang dat deze verwerkingsfabrieken niet omvallen”, zegt Martin. “Als ze failliet gaan, zit je niet alleen met een probleem op het gebied van afvalverwerking, maar het weer opstarten van deze fabrieken is ook duur. Door deze branche tijdelijk te ondersteunen is toekomstige schade en achterstand te voorkomen”.

Particulieren en bedrijven

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven doen aan afvalscheiding. Wist je dat ongeveer 80% van al het afval in Nederland afkomstig is van bedrijfsactiviteiten? De gemeenten voeren de regie over huishoudelijk afval, maar minder over bedrijfsafval. Dit is deels vanwege de liberalisering van het bedrijfsafval. In tegenstelling tot huishoudens, kiest elk bedrijf zijn eigen afvalinzamelaar. Deze markt is internationaal, waardoor EU-regels meer effect hebben dan lokale regels. Gelukkig nemen steeds meer bedrijven, zeker in de bouw en infra, de verantwoordelijkheid op het gebied van afvalreductie en -scheiding.

Heb je vragen met betrekking tot ‘het nieuwe inzamelen’ of de rol van Martin Lenferink? Neem contact met hem op.