duurzaamheid ipcon slider met verloop

Ipcon zet zich in om de wereld van morgen een beetje beter te maken. Wij geloven dat onze toekomst alleen beter wordt, wanneer we onze aarde goed onderhouden en schaarse grondstoffen niet opmaken. Onze experts zetten hun kennis van materialen, milieu en duurzame energie in op jouw project. We adviseren overheden en bedrijven bij het opstellen van plannen, berekeningen en strategieën. Onze duurzame diensten en producten hangen we op aan de Sustainable Development Goals, de wereldwijde doelen voor een duurzame wereld voor iedereen in 2030.

Betaalbare en duurzame energie

De ontwikkeling en het gebruik van innovatieve energiebesparende technologieën en hernieuwbare energiebronnen zijn een middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit vraagt om een transitie, ook wel de energietransitie genoemd. Samen met klanten kijken we naar de meest efficiënte en duurzame bron van energie en brandstoffen voor logistiek en materieel en zetten we deze ideeën om in acties. Daarnaast houden we ons bezig met projecten als het aardgas vrij maken van wijken en dorpen, het treffen van voorzieningen voor Zero Emissie logistiek en materieel en nemen we de rol van energiecoördinator in de transitie naar een duurzamere energieproductie.

  sdg12
     

Luchtkwaliteit

De stikstofproblematiek (NOx) in Nederland is momenteel een grote rem op de economie en treft ook de bouwsector. Veel bouwprojecten lopen vertraging op. Hoewel veeteelt wordt gezien als grote bron van stikstof, kunnen andere sectoren niet wegkijken. Ook de bouwsector moet wat ons betreft het maximale doen om stikstof- en fijnstofuitstoot te voorkomen. Met name in de bouwlogistiek en mobiele machines is grote impact te maken. Onze partners leggen de lat graag hoog en denken met hun klanten mee over duurzame of emissie-arme oplossingen.

  sdg11
     

Grondstoffentransitie

In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden materialen en producten steeds opnieuw en hoogwaardig hergebruikt. Glas, textiel en oud papier zijn al jaren bekende voorbeelden van een circulaire economie. Maar ook bij verpakkingsmaterialen zoals plastics, drankkartons en blik zien we dat steeds meer terugkomen. Het succes valt en staat met gedrag van de mens. Dit gedrag is deels ook economisch wat leidt tot een financiële prikkel. Kortom: Hoe maken we bewoners en ondernemers ervan bewust dat circulair omgaan met materialen nuttig, noodzakelijk en financieel aantrekkelijk kan zijn. Materialen en producten zijn niet weg te denken in de realisatie van infrastructurele projecten. Ook in bouwprojecten liggen er kansen om materialen en producten circulair in te zetten om de druk op het milieu te verlagen, want grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Veel materialen zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen, komen van ver en kosten veel energie gedurende het productieproces. De grondstoffen schaarste vraagt om meer aandacht voor circulaire en biobased oplossingen. Deze materialen en producten hebben vaak een lagere impact op het milieu gedurende de gehele levenscyclus. Door de keten bewust te maken van de milieueffecten; Milieu Kosten Indicator (MKI-waard), worden er in de toekomst duurzamere keuzes gemaakt. Onze experts stellen samen met u MKI-berekeningen op en beschikken over een groot netwerk aan bedrijven die duurzamere materialen aanbieden. Als duurzaamheidscoördinator houden we de aandacht voor het verduurzamen van materialen en producten op de bouwagenda.

  sdg7
     

Klimaatverandering

In 2019 is het nationale klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Echter de vertaling van het klimaatakkoord naar praktisch uitvoerbaar beleid en implementatie in organisaties is complex. Organisaties zijn op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met de inhoud. Daarom streven we naar CO2-emissiereductie via onze projecten. Dit doen wij door onze klanten te adviseren bij het opstellen en monitoren van CO2 footprints en reductiemaatregelen voor een project binnen de scope van materiaal, materieel en energiegebruik. Als ook door het opstellen van ambities, doelen en plannen. Via onze projecten integreren wij klimaatbestendige maatregelen in beleid, strategieën en planningen. Vanuit onze rollen houden we duurzaamheid en de doelstellingen uit het klimaatakkoord op de agenda.

  sdg7
     

Klimaatadaptatie

Ondanks alle innovaties en maatregelen (migratie) om klimaatverandering tegen te gaan, verandert het klimaat en dat proces gaat de komende jaren door. Klimaatverandering heeft effect op de gezondheid van mensen. Voorbeelden zijn toename van hittestress in bebouwde gebieden, verandering van de lucht- en waterkwaliteit of een toename van infectieziekten en allergieën. Daarom zullen we ons aan moeten passen aan klimaatverandering om de negatieve gevolgen ervan te beperken (adaptatie). Onze experts denken mee aan passende oplossingen voor uw lokale vraag stuk om de leefomgeving nu en in te toekomst leefbaar te houden.

  sdg7

 

Wij denken graag met u mee over circulaire oplossingen, van projectleider in afval tot tendermanager tijdens aanbestedingen

Experts duurzaamheid